Nog slechts één bouwkavel beschikbaar!!!
 
Kavel Ziedewijdsekade Barendrecht

Verkoopinformatie

Vraagprijs (v.o.n.)

Kavel 1 Polderwoning (ca 1658 m²):   € 650.000,-- 

Kavel 2 Schuurwoning (ca 1788 m²):  € 670.000,-- (VERKOCHT)  

Brochure

Hieronder is de volledig verkoopbrochure te downloaden:

Kavelpaspoort met toelichting

Hieronder is het volledige kavelpaspoort met toelichting te downloaden:


Videopresentatie
 

Welstand

De bouwstijl is beschreven in het kavelpaspoort en moet voldoen aan de eisen van de welstandscommissie en het bepaalde in het kavelpaspoort en het bestemmingsplan. De handreiking Ruimte voor ruimtelijke kwaliteit is een inspiratiekader voor de architectuur en de inrichting en beplanting van het erf (met name hoofdstuk 6.3 open polders). Dit document is te downloaden op  http://www.mooiijsselmonde.nl/meer-informatie.

Overige voorwaarden

De kavel wordt overgedragen in de huidige staat; bouwrijp. De kavels zijn extra afgewerkt met een beschoeiing rondom en een tweetal dammen als overbrugging van de watergang tussen de kavels naar de Ziedewijdsekade. Tevens zijn er mantelbuizen onder de watergang aangebracht waar nutsbedrijven eventueel gebruik van kunnen maken. Koper dient het gehele bouwproces inclusief het aansluiten op de nutsvoorziening voor eigen rekening en risico te (laten) regelen. Tevens dient er een inritvergunnung aangevraagd te worden bij het Waterschap om gebruik te mogen maken van de dam om op het kavel te komen.  De landmeetkudige dienst van het Kadaster zal na de verkoop en levering de kavel in komen meten. Dan zal de definitieve perceeloppervlakte worden vastgesteld. Dit zal echter geen aanleiding tot enige verrekening kunnen geven. 

Planinformatie

Beide kavels zijn gelegen in het bestemmingsplan 'bestemmingsplan Erf Ziedewijdsekade, voorheen kas Ammerlaan', dat op 29 oktober 2019 is vastgesteld door de gemeente Barendrecht. Dit plan is beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl onder de code NL.IMRO.0489.BPZUR20180010-ON01. Op het perceel zijn in opdracht van de verkoper de navolgende onderzoeken uitgevoerd:

  • Akoestisch onderzoek (d.d. 6 december 2018)
  • Verkennend bodemonderzoek (d.d. 26 oktober 2007)
  • Nader bodemonderzoek (d.d. 6 december 2007)
  • Actualiserend bodemonderzoek (d.d. 21 februari 2019)
  • Quickscan externe veiligheid (d.d. 26 november 2018)
  • Quickscan floran en fauna (d.d. 19 december 2018)
  • Memo huismussen (d.d. 22 februari 2019)

Uit deze onderzoeken blijkt dat er geen belemmeringen zijn om op het perceel een woonhuis te bebouwen. Op verzoek kunnen we u een afschrift van bovenstaande odnerzoeken toesturen. Tevens zijn deze te downloaden via ruimtelijkeplannen.nl door op bijgaande link te klikken:  https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0489.BPZUR20190003-VI01/b_NL.IMRO.0489.BPZUR20190003-VI01_tb.html. er zal na de verkoop en levering de kavel in komen meten. Dan zal de definitieve perceeloppervlakte worden vastgesteld. Dit zal echter geen aanleiding tot enige verrekening kunnen geven. 

Vergunningsvrij bouwen

Het is ook mogelijk om kleinere bijgebouwen of bouwwerken vergunningsvrij te realiseren. De voorwaarden voor vergunningvrij bouwen vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/inhoud/checken-of-vergunning-nodig-is-voor-ver-bouwen/vergunningvrij-bouwen-en-verbouwen.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen